#ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข ปัญหายาเสพติด จัดกำลังพลร่วมผู้นำ

ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดกำลังพลไม่ใช้ไปจับขบวนการค้ายาเสพติด แต่ได้จัดกำลังพลที่มี ผู้นำชุมชน,อสม,บ้านแม่เฟือง และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าตึง

ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ บ้านแม่เฟือง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายรอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนกว่า 500 หลังคาเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไขยาเสพติด ร่วม กับผู่้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

You may have missed