#รองรัฐพลเป็นประธาน มอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการแก้ไขยาเสพติด

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ จัง หวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับปัญหายาเสพติด ยังถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด่วน ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน