#เมืองพ่อขุนคุมเข้ม รุกตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางมาจากระยอง

จังหวัดเชียงรายไม่ประมาทคุมเข้มรุกตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 คณะกรรม การโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ กอ.รมน. จังหวัดฯร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเทิง,สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุข เชียงราย สนธิกำลังร่วมตรวจคัด กรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองโดยรถประจำทาง

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้ามจังหวัด จากสถานการณ์ที่มีชาวต่างประเทศติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการคัดกรองเบื้องต้นพบว่า ผู้โดยสารทุกรายไม่มีอาการไข้หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ และยังได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพร้อมประวัติการเดินทาง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed