#โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทำความสะอาดโรงบาล

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีงอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทำความสะอาดทั่วโรงพยาบาลครั้งใหญ่ ตามแผนงานประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมฯที่ทางโรงพยาบาลลานนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ได้มีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย พร้อมทั้งร่วมมือ ร่วมใจกันทำความสุอาด ฟื้นฟู และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์ ของใช้ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยอยู่เสมอ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed