#อำเภอดอยสะเก็ด เปิดกิจกรรมอบรม ให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิระชาติ ซื่อตระกุล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธาน เปิดกิจกรรมอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิ บัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยคณะวิทยากร จิตอาสาหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสาที่ดี การสาธิต การผูกผ้าพันคอ การถอดหมวก สวมหมวก การทำความเคารพ บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด,เทศบาลตำบลเชิงดอย และ เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 150 คน

ผลการปฏิบัติภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เกิดความสำนึกรัก เทิดทูนและซาบซึ่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้พสกนิกรชาวไทยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ และการอบรมครั้งนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ นำโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้ให้การสนับสนุน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed