#วัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเยาวชน สมานฉันท์ประจำปี 63

ที่พุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศาสนิกสัม พันธ์เชียงใหม่ โดยองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ,ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสต์ ,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ ศาสนาซิกข์ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญสืบไป โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจและเข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน มีสถาบันครอบครัว ศาสนาสถานและสถาบันการศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือมาเสริมสร้างคุณธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งความสมานฉันท์แก่เยาวชนต่างศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed