#ดร.สัญญา นำนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมที่ดี

ด้วยทางรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง ร่วมกับสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

โดยได้รับ เมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ แสดงธรรมและนำเจริญสติ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมส่วนรวม ให้กับนักศึกษารวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญใจในชีวิตต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed