#นักศึกษาปริญาโท คณะพยาบาล มช. ดูงานโรงบาลลานนา

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าแผนกสื่อสารการ ตลาด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการสถานบริการทางสุขภาพและพัฒนาแผนการตลาดสำหรับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านการแพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย
วริสรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน