#สำนักกิจการความมั่นคง จัดอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ในหัวข้อ สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี,ดร.สมบัติ สิงฆราช นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ และร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักศึกษาชาวไทยภูเขา จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน และก็เหมือนเช่นเคยการจัดอบรมได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทุกๆกิจกรรม
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed