#อธิบดีกรมส่งเสริม กรมปกครองท้องถิ่น ชี้แนวทางปฏิบัติงาน

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการอบรมสัมมนา วิชาการบริบทของท้องถิ่น กับการพัฒนาประเทศ การสัมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ

ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต สถานการณ์ภัยแล้ง และวิกฤตการณ์ต่างๆ กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed