#บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า ในโครงการคุณดูแลป่าฯ

ที่ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE โดยคุณไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ ได้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

โดยมีคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัทเชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาทาง CSE ได้ขับเคลื่อนองค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆโดยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหมอกควันและทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย การเผาพื้นที่ป่า ส่งผลให้เกิดภาวะหมอกควัน ถือเป็นปัญหาของจัง หวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ ทาง CSE ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มสีเขียวให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน​ ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed