#สำนักงานตรวจเงินฯ ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม โดยคุณสุนิษา คงดี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะตรวจสอบจากกลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคุณมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ และกองทุนเงินทดแทนในสถานพยาบาลคู่สัญญาเพื่อตรวจสอบเอกสารการรับและการจ่ายฯ โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีผู้ประกันตนไว้วางใจมากกว่า 150,000 คน และจะมีโครงการขยายการให้บริการ เปิดโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรับผู้ประกันตนเพิ่มอีกในปี 2565 ที่จะถึงนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed