#พิธีลงเสาเอกอาคาร ศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

ที่ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย จังหวัดลำพูน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ABC D โดยมีศาสตราจารย์

นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทย์ศาสตร์ฯเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 อาคาร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรค เฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 300 ล้านบาท วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed