#คณะแพทย์มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมฯ จัดพิธีปิดโครงการกิจกรรมฯ

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1-1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร งบประมาณปี 2563 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมเปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การให้บริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนกำลังเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพอันได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจ วิเคราะห์ การบำบัดรักษา เป็นต้น พร้อมกันนี้ทาง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ ได้ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับปลัดกระทรวงฯและผู้เกี่ยวข้อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed