#สื่อเชียงใหม่ร่วมประชุม การเตรียมสร้างเครือข่าย สื่อเพื่อสุขภาวะในชุมชน

ที่ห้องประชุมร้านฮาโกเนะ ค่าเฟ่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวสาวสุรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ได้ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาด้านสุขภาวะต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำ ไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้พลเมืองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างการรับรู้ที่ดี จนเกิดเป็นเชียงใหม่เมืองสุขภาพในอนาคต
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed