#แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร) ประธานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย

ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในระดับอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 12-23 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี และ อายุ 18 ปี เป็นการแข่งขันฟุตบอล 11 คน

โดยมี นายสุชาติ สุดเขตต์ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิตย์ บุญคลัง ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีทีมสมัครเข้าร่วม
รุ่น 15 ปี จำนวน 12 ทีม
รุ่น 18 ปี จำนวน 12 ทีม โดยมีพิธีเปิด วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
สนับสนุนเงินบำรุงทีม
ทีมละ 10,000 บาท
พร้อมชุดแข่งขันจำนวน 1 ชุด
เงินรางวัลแต่ละรุ่น
ชนะเลิศ 30,000 บาท
รองชนะเลิศ1 20,000 บาท
รองชนะเลิศ2 10,000 บาท
รองชนะเลิศ3 5,000 บาท

ปลายฟ้า (พัช)   รายงาน