#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมอธิการบดีฯ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีอีก แห่งละ 2 ท่าน จาก 34 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังได้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บันฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจะมีการดำรงต่ำแหน่งวาระดำรงต่ำแหน่ง 2 ปี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed