# การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2564

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2564 โดยมี นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม

เพื่อให้ผู้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย และแนวทาง ทิศทางประเด็นสำคัญที่มีการปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯ
ตลอด 18 ปี ของการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ผ่านมานั้นแม้ว่าจะได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศถึงความสำเร็จ และยังเป็นต้นแบบของประเทศต่าง ๆ ในการทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทำให้ครัวเรือนไม่ยากจนลงเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มากกว่า 1 แสนครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอีกหลายประการ ที่ต้องก้าวไปให้ถึง ทั้ง การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินการคลังด้านสุขภาพระยะยาว การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึง เตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต และ ในเดือนตุลาคม เป็นเดือนของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ในทุก ๆ ปีสปสช. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้กับหน่วยบริการ ทุกระดับ ทุกสังกัด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อรับทราบ ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงเป็นโอกาสในการ รับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น (ระดับเขต) โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้
ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เขต 3 โดย
– นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
– นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

ชี้แจง…
* ประเด็นเปลี่ยนแปลงและแนวทางการจ่ายเงินกองทุน ,
* การบริหาร Basic payment สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.
* ทิศทางการขับเคลื่อนงาน 3 กองทุน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย
– นพ.ปฏิภาคย์ นมะหุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์
– นพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 3
– นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เขตพื้นที่ 3 นครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ และหน่วยบริการทุกสังกัดภายในเขตพื้นที่ รวมจำนวนประมาณ 500 คน โดยเป็นรูปแบบการประชุมทางไกลถ่ายทอด ผ่าน Facebook live
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ณัฐผลิน (คุณย่า ยังสาว).    รายงาน