#จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันกำจัดขยะตกค้าง จากงานกระทงเพื่อคืนน้ำใสฯ

ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำแม่ปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่

นำโดย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการรักษาสภาพแวด ล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง ให้น้ำไหลได้สะดวกไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา สร้างวินัยในการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน