#สำนักงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของสื่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมโกลเด้นฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของสื่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– เพื่อให้สื่อมวลชนได้มี ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ
– เพื่อพัฒนากลไกลสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการได้ตามสิทธิประโยชน์
– เพื่อสารสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้เรื่องสิทธิอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และเกิดแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
– เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจให้กับผู้ร่วมอบรม ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะสุขให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลจากกฎหมาย ประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐอื่นๆ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรู้จักกันในนาม ” สิทธิ 30 บาท ” พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น และเพิ่มเติมความรู้สู่ประชาชน ให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องและไม่เสียสิทธิ ดังกล่าว
มีการนำเสนอวีดิทัศน์ระบบหลักประกันสุขภาพ และประเมิณวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (pre-test)
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “การประเมินวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Pre-test) โดย คุณสุชารัตน์ หมายเจริญ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “การเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองผ่านมือถือ” โดย คุณนฤมล วิวัฒนกิจเสรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดย คุณอัจฉรา จิกิตศิลปิน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยมี สื่อมวลชนจาก เขต 3 จังหวัด นครสวรรค์/กำแพงเพชร/พิจิตร/อุทัยธานี/ชัยนาท จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สอบถามข้อมูล สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง ) สายด่วน สปสช. โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
สุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของสื่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมโกลเด้นฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของสื่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– เพื่อให้สื่อมวลชนได้มี ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ
– เพื่อพัฒนากลไกลสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการได้ตามสิทธิประโยชน์
– เพื่อสารสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้เรื่องสิทธิอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และเกิดแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
– เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจให้กับผู้ร่วมอบรม ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะสุขให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลจากกฎหมาย ประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐอื่นๆ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรู้จักกันในนาม ” สิทธิ 30 บาท ” พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น และเพิ่มเติมความรู้สู่ประชาชน ให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องและไม่เสียสิทธิ ดังกล่าว
มีการนำเสนอวีดิทัศน์ระบบหลักประกันสุขภาพ และประเมิณวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (pre-test)
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “การประเมินวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Pre-test) โดย คุณสุชารัตน์ หมายเจริญ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “การเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองผ่านมือถือ” โดย คุณนฤมล วิวัฒนกิจเสรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดย คุณอัจฉรา จิกิตศิลปิน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินวัดความรู้สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยมี สื่อมวลชนจาก เขต 3 จังหวัด นครสวรรค์/กำแพงเพชร/พิจิตร/อุทัยธานี/ชัยนาท จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สอบถามข้อมูล สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง ) สายด่วน สปสช. โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง


You may have missed