#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว ชาติพันธ์ล้านนาพร้อมเซ็น MOU

ที่ โคคูน ฟาร์ม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off เพื่อเปิดเส้นทางการท่อง เที่ยวชาติพันธ์ล้านนา(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1ในใจ Beyond Jonrney

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยมี​ นางปริษา​ ปาน​พรหม​ ท่องเที่ยวและกี​ฬา จังหวัดเชียงใหม่​ เป็นผู้กล่าว​รายงาน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากกระตุ้น เศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากยิ่งขึ้น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed