#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงาน จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการรวมทั้งให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน