#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำ MOU สนับสนุนวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำ MOU สนับสนุนวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหงวัดนครสวรรค์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ โดย นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กับ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมี ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์เป็นพยานลงนาม รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมเป็นสักขีพยาน
โดยมีวัตถุประงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีพันธกิจ คือ 1. ผลิตบัณฑิต 2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา และ 5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิตได้เป็นอย่างดี
////