นครสวรรค์ I นายก.อบจ.รวมทีม สมาชิก “พัฒนานครสวรรค์บ้านเรา” แก้ปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี คณะรองนายก อบจ. คณะสมาชิกสภา อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ รองปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในสังกัด อบจ.ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้กล่าวถึงรูปแบบการทำงานว่า จะเป็นการรวมตัวของสมาชิกสภา อบจ.ทุกคนที่ต้องเข้ามาทำงานร่วมกัน ไม่มีการแบ่งฝ่าย ถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ที่ประชาชนเลือกเข้ามา ทุกคนต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ถือว่าสมาชิกสภาฯทุกคนเป็นทีมเดียวกันคือ “ทีมพัฒนานครสวรรค์บ้านเรา”

ด้านวิธีการทำงาน มุ่งเน้นให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในส่วนของการบริหาร เป็นการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่า ให้ตรงตามความต้องการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งงานทุกโครงการต้องเป็นไปตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ

สำหรับงานทุกโครงการจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในห้องประชุมศูนย์บริหารของทุกส่วนราชการใน อบจ. ทุกฝ่ายต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับแก้ และดำเนินการตามกระบวนการ ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ประการสำคัญคือ การดำเนินการของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการแทรกแซงของสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งทำหน้าที่ทางด้านสภาที่จะลงความเห็นอนุมัติให้ดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้งประสานงานกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านการรับฟังปัญหาความเดืดร้อนของประชาชนในพื้นที่ แล้วนำมาจัดเรียงลำดับ เพื่อนำเสนอก่อนดำเนินการต่อไป

ด้านการจัดสรรงบประมาณ ทางฝ่ายบริหารจะจัดสรรงบประมาณให้ทั้ง 36 เขตในจำนวนเท่าๆกัน เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันทุกเขต ส่วนโครงการพิเศษ ที่ทาง อบจ.จะดำเนินการ นายก.จะจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า”ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ลงคะแนนให้ทั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ ขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนจะรวมตัวกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ เราจะช่วยกันพัฒนานครสวรรค์บ้านเราให้เจริญขึ้น”