#ชมรมคนรักหนองปลิงนครสวรรค์มอบรถวีลแชร์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชมรมคนรักหนองปลิง นำทีมโดยนาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์. ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วย ผอ.สมชาย สมรภูมิ. พันเอกประทีป. ขำเขียน พันเอกสมบูรณ์. วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุรเดช. มั่นคง ร้อยตรีวุฒิพัฒน์. จิราพงษ์ นางสาวกนกนุชหมีทอง นางสาวญาณนภา พูลเกลี้ยง และสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิง ได้ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 3 คัน. ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

ซึ่งมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ รถวีลแชร์ดังกล่าว มีผู้บริจาคคือ. นางสาวกนกนุช. หมีทอง จำนวน2 คันนางแฉล้ม จันทร์อุดม จำนวน 1 คัน
นอกจากนี้ยังมีการมอบข้าวของเครื่องใข้ให้ผู้ป่วยติดเตียงคือ. นางทองอยู่ ดาดี. ชาวบ้านหมู่ที่. 2 ตำบลหนองปลิง. ที่ยังตกค้างจากการมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงครั้งที่. 6 ที่ผ่านมาในวันนี้ด้วย