กอ.รมน.ร่วมกับป้องกันจังหวัดพิจิตรสอนชาวบ้านยิงปืนฝึกระเบียบวินัยช่วยราชการรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชมคลิป)

กอ.รมน.ร่วมกับป้องกันจังหวัดพิจิตรสอนชาวบ้านยิงปืนฝึกระเบียบวินัยช่วยราชการรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=o7XO5soFW3o[/embedyt]

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร(กอ.รมน.) และ นายนาวิน สังฆมาตร ป้องกันจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดโครงการอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อปพ.) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว การต่อสู้ของบุคคลท่ามือเปล่า การใช้อาวุธปืนในการป้องกันและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ

อีกทั้งเป็นการอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและภัยสังคมที่มาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท โดยจัดขึ้น 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 40 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้สิ่งที่เป็นกิจกรรมภาคบังคับและเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมชื่นชอบและอยากดำเนินการ นั่นก็คือ กิจกรรมการฝึกยิงปืนลูกซองยาวด้วยกระสุนจริง ซึ่งเป็นปืนลูกซอง 5 นัด เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.) มีความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการใช้อาวุธ

หากมีเหตุการณ์หรือภัยคุกคามเกิดการจี้ปล้นในหมู่บ้านจะได้เป็นกำลังเสริมให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทในจังหวัดพิจิตรจะอยู่ในความสงบเรียบร้อย แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม จึงต้องมีการฝึกอบรมสอนชาวบ้านยิงปืนด้วยกระสุนจริงดังกล่าว

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมภาคปฏิบัติของการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะบรรดาสุภาพสตรีหรือคุณแม่บ้าน ต่างตื่นเต้นที่ได้ยิงปืนด้วยกระสุนจริงในครั้งนี้อีกด้วย

สิทธิพจน์ พิจิตร