อาชีวะดังสุโขทัยต่อยอดอาชีพให้สายช่างเพิ่มประสบการณ์เท่ามืออาชีพ

อาชีวะดังสุโขทัยต่อยอดอาชีพให้สายช่างเพิ่มประสบการณ์เท่ามืออาชีพ

 

วันนี้ 22 มิถุนายนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ผอ.เพทาย ซื่อสัจจพงษ์ และงานโครงการพิเศษฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมอาชีพไปใช้ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต

และพัฒนาระดับฝีมือด้านอาชีพให้กับประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในครั้งนี้สอนในหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (533) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

You may have missed