อบจ.ปราจีนบุรีจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง (ชมคลิป)

อบจ.ปราจีนบุรีจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ofbyuhb5Toc[/embedyt]

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริเวณชุมชนคลองลัด ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิธีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อเป็นการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสา 904 กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 12 จิตอาสาในพื้นที่ตำบลบางแตน ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง รวม 350 คน โดยมีการบูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน


การทำความสะอาดริมคลอง การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์อื่นๆ บริเวณลำคลองลัด และคลองบางขวด เพื่อให้ลำน้ำมีความใสสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำในลำคลองเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

/////////////////////

ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา 096-3148288