สตูล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (ชมคลิป)

สตูล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NLD1PLhChCc[/embedyt]

วันนี้ 26 มิ.ย.2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้อ่านคำปราศรัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2562 และนำส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด ทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจะทำความดี ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด


สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE GOT TALENT 2019 การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด การปลูกฝังให้เยาวชนและคนในสังคม เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด รวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เน้นให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยและในการป้องกันยาเสพติดด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

You may have missed