นราธิวาส-จัดโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2

นราธิวาส-จัดโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2

 

วันที่ 4 ม.ค.63 ที่โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานในพิธีเปิด กิจกรรม มหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2 โดยมี นายมะรอมือลื บินมะนอ ผู้จัดการโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา กล่าวรายงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู คุสตำส อุสตาซะห์ และนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา จำนวน 1,000 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และสถานศึกษา

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ นำเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา จัดประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถของนักเรียน กระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นศาสนาปีที่ 6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET) เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ชั้นสูง และสร้างความคุ้นเคยในการทดสอบ ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า กิจกรรม “มหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่ดี ที่ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นายมะรอมือลื บินมะนอ ผู้จัดการโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา กล่าวว่า เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง และองค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ เกิด จากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของ ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารและคณะครู นักเรียน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนงานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส