#นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 *

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานประกอบกิจการ จำนวน 22 คน

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร และ up skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม/ บริการ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุม บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์…

You may have missed