#เชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณพิไลวรรณ โจลานันท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 30,000 บาท , เพื่อผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 20,000 บาท และ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 258,000 บาท โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

You may have missed