#เชียงใหม่ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รถเช่าปลอดภัยใครๆก็อยากเช่า “

วันที่ 16มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รถเช่าปลอดภัยใครๆก็อยากเช่า ” โดยมีคุณกฤตผล เขมกวัฒน์ หัวหหน้าฝ่ายรณรงค์และป้องกันงานกงสุล คุณเบน สวัสดิวัฒนกงสุลกิตติมศักดิ์ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษซึ่งการจัดตั้งเครือข่ายร้านเช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย สืบเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยนต์
ในเชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเซียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิตำรวจภูธร. สำนักงานขนส่งจึงได้ประสานความร่วมมือกันสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรถเช่าในการหารือแนวทางการให้บริการรถเช่า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุ

โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน20ราย.
ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

You may have missed