#เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเทศกาลตรุษจีน ที่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง สังสรรค์ ซึ่งมักจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและพิธีไหว้บรรพบุรุษ และตลาดวโรรสเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี และเป็นที่นิยมแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่จะมาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบพิธี

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ขึ้น มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การตรวจเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการตลาดมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ ถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการจัดการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ยังได้มอบส้มมงคลและขนมปุยฝ้าให้แก่ผู้จัดการตลาดวโรรส ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมงาน ประชาชน และทนักท่องเที่ยว ณ ตลาดวโรรส

จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเทศกาลตรุษจีน ที่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง สังสรรค์ ซึ่งมักจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและพิธีไหว้บรรพบุรุษ และตลาดวโรรสเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี และเป็นที่นิยมแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่จะมาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ขึ้น มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การตรวจเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการตลาดมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ ถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการจัดการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ยังได้มอบส้มมงคลและขนมปุยฝ้าให้แก่ผู้จัดการตลาดวโรรส ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมงาน ประชาชน และทนักท่องเที่ยว ณ ตลาดวโรรส จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง


นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเทศกาลตรุษจีน ที่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง สังสรรค์ ซึ่งมักจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและพิธีไหว้บรรพบุรุษ และตลาดวโรรสเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี และเป็นที่นิยมแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่จะมาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ขึ้น มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การตรวจเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการตลาดมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ ถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการจัดการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ยังได้มอบส้มมงคลและขนมปุยฝ้าให้แก่ผู้จัดการตลาดวโรรส ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมงาน ประชาชน และทนักท่องเที่ยว ณ ตลาดวโรรส

ภาพ/ข่าว    ปชส. ท. นครเชียงใหม่

You may have missed