คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามการบริหารกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด

วันนี้ (30 ม.ค.63) คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการจัดที่ดินทำกินในชุมชน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า และประเด็นการพัฒนาชุมชนเมือง


การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่ของทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รี่บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 3 ลงพื้นทึ่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นโรงงานทำปุ่ยหมักจากของเหลือใช้ หรือศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร สามารถรองรับปริมาณขยะได้ 100 ตันต่อวัน และให้บริการกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง และอำเภอแม่ออน ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้มีนโยบายป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ จึงต้องดำเนินการให้เสร็จวันต่อวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างสะสม


นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตั้งระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ หรือบริเวณจัดการขยะที่เป็นระบบปิด และมีระบบการกำจัดกลิ่น แบคทีเรีย และฝุ่นต่างๆ ด้วยการดูดอากาศไปบำบัด และมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมัก บ่อเติมอากาศ บ่อกักเก็บน้ำใสและฆ่าเชื้อโรค และบ่อผึ่งและตกตะกอนด้วย


*******
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 มกราคม 2563