# เชียงใหม่ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 12

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 12 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

โดยมี อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ชั้น 5 อาคารบุญสม มาร์ติน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.