“รอบทิศ สี่แคว” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “  วันพุธที่  26  กุมภาพันธ์   2563     ลัดเลาะ ลอดช่อง  ตระเวนทุกทั่วถิ่น  ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

                                                           **************************************

สาระ น่ารู้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

รัฐบาลไทยกับการรับมือ COVID-19

 

– ปรับมาตรการให้เหมาะสมกับความรุนแรงทุกระยะ สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรไทยในการควบคุมโรคระบาด

– ดำเนินทุกมาตรการอย่างไม่ประมาท

“ชีวิตและสุขภาพของพี่น้องคนไทยสำคัญที่สุด

********************************************

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

วันที่  (25 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยประชุมครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการฯ การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้านการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร (ประเภทข้าว) รวมถึงปัญหาอุปสรรค และการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไป

***************************************

#เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ต่อเนื่องแทนใบเก่าที่ชำรุดเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย  นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ มอบ หมายเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใบเก่าแทนใบใหม่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มาโดยตลอด โดยได้มีการดำเนินการรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดปริมาณขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ สำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ ทำการเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุดอย่างต่อเนื่องโดยจะทำการทยอยเปลี่ยนให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

*******************************************

จ้งหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

วันที่  (25 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A อยู่ใน
อันดับที่ 4 ของจำนวน 76 จังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจำนวน 8,302 แห่ง

ทั้งนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน โดยคาดหวังว่าจังหวัดนครสวรรค์สามารถทำคะแนนในระดับ AA (94 คะแนนขึ้นไป) ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วรมีค่าคะแนนที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

**********************************************

# “นายกจิตตเกษมณ์” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยศิลปะมันดาล่า

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยศิลปะมันดาล่า

ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพจิต ฝึกสมาธิ ลดภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อม หลักการในการสร้างงานศิลปะมันดาล่า คือ สามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ใช้รูปทรงอะไรก็ได้ ใช้สีสันอย่างไรก็ได้ แต่ทุกอย่างจำเป็นต้องเข้ามาอยู่เป็นองค์ประกอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนงของรูปวงกลม โดยที่มีทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางของวงกลม และค่อย ๆ ขยายอาณาบริเวณกิ่งก้านสาขาออกไปจากจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ได้ไม่จำกัด ตราบเท่าที่เราจะมีสมาธิอยู่กับงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ ทุกรูปทรงจะต้องมีความสมมาตร (Symmetry) กันในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ สัดส่วน สมมาตรกันในทุก ๆ กิ่งก้านสาขาที่แตกแขนงออกไปจากจุดศูนย์กลางของวงกลม

**********************************************

นครสวรรค์เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล

วันที่  (25 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 10.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอัมรินทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 และ แผนการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2563 โดยมีแผนงานสำคัญคือ แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โดย ในปี 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายของแผนที่กำหนด ทั้งด้านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานใหม่ รวมถึงการสร้างศูนย์ข้อมูลกำลังคนจังหวัด ซึ่งมีข้อมูลการพัฒนากำลังคนภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่าน Application DSD Smart Skill & Services ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น รวมช่างฝีมือที่ผ่านการอบรม หรือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่างฝีมือที่อยู่ใกล้บ้านได้ตามความต้องการ

**********************************************

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไกรสิน ศิลปะจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์)   จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563  พาคณะผู้เข้าอบรม ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

ซึ่งมีประเด็นการไปดูงานคือ กลไกและการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และชมกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของตำบลสายลำโพง นวัติกรรม ความสำเร็จที่เกิดขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำงานจิตอาสาของผู้สูงอายุชิงสร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าของตนเองและอยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเขียนโครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนมาขับเคลื่อนกิจกรรมผู้อายุ โดยมีพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

****************************************

**************************************************

,มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม เดินหน้าพัฒนาบ้านเมือง อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของชาวบ้าน

 

“บิ๊กอู๊ด” ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

*******************************************

มุ่งมั่นทำประโยชน์ให้บ้านเมือง เพื่อความเที่ยงธรรมของสังคม

“รักกัน อย่ารังแกกัน”  พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

*************************************************

เข้มข้นดูแลความสง ขยัดภัยให้พพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีความสุข ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพทำกิน

 พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ – รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

**********************************************

ดูแลพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข เร่งดำเนินโครงการแหล่งเก็บกักน้ำ ให้ชาวบ้านพ้น “ภัยแล้ง”

นายนิโรธ สุนทรเลขา สส.นครสวรรค์ ประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทาราษฎร

***********************************************

สื่อมวลชนรุ่นใหม่ ไฟแรง พร้อมสนับสนุนข่าวสารทุกหน่วยงาน สนับสนุนความมั่นคง ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

**********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ