โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล

วันที่( 1 มิ.ย.63 )เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน โดยในภาคเช้าได้นำผู้เข้ารับการอบรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ บรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯโดยนางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว /การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายวีระศักดิ์ ทามินทร์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง /การให้ความรู้เรื่องศาสนในพิธี โดยวิทยากรจากสนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ /การฝึกระเบียบแถว การสวมหมวก การทำความเคารพด้วยท่าวันทยาหัตถ์ โดยวิทยากรจากสภ.เก้าเลี้ยว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน

ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่าง 1.50 เมตร การสวมหน้ากาก การวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจล ผลการดำเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ณ ห้องประชุมฯและสนามลานหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

You may have missed