#คณะสงฆ์เมืองพ่อขุน จัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย

ศาสนาพุทธแม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติ แต่ว่าศาสนานี้ก็อยู่คู่บ้านเมืองมาเป็นเวลานานนับร้อยๆปี อาจจะมีบ้างที่ทางพระสงฆ์ที่ถือเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า บางองค์ที่ทำตัวออกนอกรีดนอกทาง ด้วยเหตุนี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพระศิลานุปัฏฐาก และการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ยุค New Normal

เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ให้สามารถเป็นแกนนำด้านสุภาพช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มอาพาธในวัดรวมถึงให้คำแนนำมาตรการดูแลสุขภาพแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม ถวายความรู้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน